Antimikrobiel resistensovervågning i danske husdyr

I Danmark er der stort fokus på forbruget af antimikrobielle stoffer og forebyggelse af antimikrobiel resistens (AMR) i husdyrproduktionen.

I 2020 bad Fødevarestyrelsen derfor DK-VET om at belyse forekomsten af klinisk relevante resistensmønstre i den danske husdyrproduktion som basis for håndtering af risiko for udvikling af resistens og for at sikre et effektivt og lavt antibiotikaforbrug.

Indledningsvist blev veterinærdiagnostiske laboratorier kontaktet for at få oplysninger om tilgængeligheden af kliniske bakterieisolater fra diagnostiske prøver, der ville kunne indgå i resistensovervågningen. Undersøgelsen viste, at der kun foretages systematiske indsamlinger af kliniske bakterieisolater fra grise og regnbueørreder i havbrug, som varetages af henholdsvis Veterinært Laboratorium under Landbrug & Fødevarer og DTU Aqua, der udfører bakteriedyrkning, artsidentifikation og fænotypisk resistensbestemmelse.

I perioden fra 2021 til 2023 vil resistensovervågningen fokusere på kliniske bakterieisolater fra grise, da behandling af bakterieinfektioner i grise udgør langt den største andel af det samlede veterinære forbrug af antimikrobielle stoffer i Danmark.

Antimikrobiel resistensovervågning i grise

DANMAP (www.danmap.org) har siden 2015 fulgt udviklingen af AMR i kliniske bakterieisolater fra grise, herunder Actinobacillus pleuropneumoniae, hæmolytisk Escherichia coli og Streptococcus suis. I 2021 blev denne overvågning suppleret med helgenomsekventering (WGS) af udvalgte isolater med henblik på at identificere resistensgener og -mutationer og sammenligne disse fund med de fænotypiske resultater. I 2022 og 2023 omfatter overvågningen desuden Bordetella bronchiseptica, Clostridium perfringens (kun WGS), Erysipelothrix rhusiopathiae (kun WGS), non-hæmolytisk E. coli, Glaesserella parasuis (kun WGS) Klebsiella pneumoniae, Salmonella enterica og Staphylococcus hyicus.

Antimikrobiel resistensovervågning i malkekøer

I 2024 vil resistensovervågningen fokusere på kliniske bakterieisolater fra malkekvæg, hvor mælkeprøver fra malkekøer med yverbetændelse vil blive indsamlet af udvalgte dyrlæger og sendt til DK-VET, som vil udføre bakteriedyrkning artsidentifikation og fænotypisk resistensbestemmelse.

Resultater

Resultaterne af overvågningen kan ses her:

Resultater af overvågningen beskrives i DANMAP:

Kontakt

Seniorforsker Jesper Larsen