Zoonotiske parasitter i danske ræve

Statens Serum Institut og Københavns Universitet samarbejder i Dansk Veterinær Konsortium om overvågningen af Echinococcus multilocularis og Trichinella spp. i danske ræve.

Begge parasitter har zoonotisk potentiale og er underlagt stor bevågenhed fra forskellige myndigheder på internationalt plan. Infektioner med disse parasitter er anmeldepligtige i danske dyr, og overvågningsprojektet er igangsat af Fødevarestyrelsen.

Echinococcus multilocularis

Echinococcus multilocularis (herefter omtalt EM), også kaldet rævens dværgbændelorm, er en parasit, som kan forårsage kræftlignende infektioner hos mennesker. Inkubationstiden er lang, og der kan gå op til 10-15 år før sygdommen bliver så fremskreden, at der optræder kliniske symptomer. Konstatering af infektion med EM i dyr er anmeldepligtig i Danmark, og Fødevarestyrelsen (FVST) er forpligtet til at indberette forekomsten af EM i Danmark til EU-kommissionen og World Organisation for Animal Health (WOAH).

EM har rovdyr som ræve, mårhunde og hunde som slutværter. Dyrene udskiller æg via fæces, som indtages af små gnavere, der fungerer som mellemværter. I tarmen på mellemværten klækker ægget hvorfra der udvikles en larve. Larverne migrerer til leveren og sjældnere andre organer, hvor de danner cyster. Parasittens æg kan indtages af mennesker fx ved indtagelse af fæces-forurenede bær, hvorefter der kan udvikles levercyster på samme måde som hos andre mellemværter.

For 10 år siden igangsatte FVST en grundig undersøgelse af forekomsten af EM. I forbindelse med overvågningsprogrammet (2012-2015) fandtes en landsdækkende prævalens på 1,8% (19/1073) hos ræve og 0,7% (2/272) hos mårhunde (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29858941/). Det skal bemærkes at der fandtes en høj lokal prævalens i Højer med 28.5% positive ræve og 22.2% positive mårhunde, mens 3.5% ræve var positive i Grindsted. Siden har parasittens udbredelse i Danmark kun været genstand for sporadisk overvågning.

FVST har vurderet, at det er nødvendigt at iværksætte en ny kortlægning af EM i Danmark, således at de kan målrette vejledning til borgere og dyrlæger om smittebeskyttelse i forhold til EM. Formålet med det nye overvågningsprogram er derfor, at fastlægge om EM forsat forekommer endemisk i ræve i Sydjylland og i hvilket omfang, samt fastlægge om EM nu er udbredt til yderligere områder i Danmark end de i forvejen kendte. Derudover, vil et nyt overvågningsprogram sikre at FVST lever op til de forpligtelser de har i forhold til indberetning af forekomsten af EM til EU-kommissionen og WOAH.

Trichinella spp.

Trichinella spp. er en parasit som kan give alvorlige infektioner hos mennesker. Verden over er Trichinella infektion anerkendt som en vigtig zoonose, der typisk overføres til mennesker ved indtag af undertilberedt svinekød. I 2007 blev Danmark klassificeret som en region med ubetydelig risiko for Trichinella infektion i grise. Det sidste tilfælde af trikinose, der kan henføres til dansk produceret grise- eller hestekød og det sidste tilfælde af Trichinella infektion hos tamgris, blev registreret i 1930. Konstatering af infektion med Trichinella spp. i dyr er anmeldepligtig i Danmark, og Fødevarestyrelsen (FVST) er forpligtet til at indberette forekomst i Danmark til EU-kommissionen og WOAH.

Det seneste større overvågningsprogram for Trichinella spp. i vilde ræve blev udført i 2011-2012 og efterfølgende har kun sporadiske undersøgelser af Trichinella spp. fundet sted. Forekomsten er undersøgt i bl.a. havpattedyr, mårhunde og vildtlevende mink.

Trichinella spp. er en parasit, hvoraf nogle arter er zoonotiske. Larverne findes encysteret i muskelvævet hos inficerede dyr, og hvis disse indtages i rå eller undertilberedt tilstand, vil larverne blive overført til den nye vært, hvor de vil inficere muskelvævet på ny. Inficerede dyr kan udgøre en human smitterisiko, samt en smitterisiko til kødspisende husdyr, herunder grise. Trichinella spp. forekommer i vilde dyr i landene omkring Danmark, og der er derfor en risiko for at parasitten bringes til Danmark med fx. havpattedyr, fugle eller vilde dyr som indvandrer til Danmark.

Fødevarestyrelsen har vurderet, at det er nødvendigt at iværksætte en ny undersøgelse af om Trichinella spp. forekommer i vilde ræve i Danmark.

Fremgangsmåde

Dødfundne eller regulerede ræve indsamles i samarbejde med Miljøstyrelsen gennem Patologivagten ved Københavns Universite. Fæces og tarmsæt udtages til undersøgelse for tilstedeværelsen af EM mens muskulatur udtages til undersøgelse for Trichinella spp. Laboratorieundersøgelserne udføres ved Statens Serum Institut (SSI). Hvis man er interesseret i at bidrage til undersøgelserne med regulerede ræve, kan man kontakte patologivagten via ovenstående link. Det er vigtigt at notere, at ræve ikke må reguleres med det formål at indgå i projektet.

Påvisning af EM i rævene er baseret på state-of-the-art metoder på SSI (DNA ekstraktion ved MagneticCapture og efterfølgende real-time PCR). PCR positive prøver bliver efterfølgende sekventeret. Positive fund verificeres også ved fuldtællinger af parasitter i tarmen via ”sedimentation and counting technique (SCT)” ved sektion for Parasitologi og Akvatisk Patobiologi på KU.

Påvisning af Trichinella spp. i muskelvævet er baseret på golden standard metoder (Magnetic Stirrer Digestion). Ved positive fund af trikin larver bliver larvernes art identificeret ved molekylær tekniske metoder (PCR og sekventering).

SSI er nationalt referencelaboratorie for ekinokokker og Trichinella spp. og deltager hvert år i internationale kvalitetstests af analyserne. Da både EM og Trichinella spp. infektion er anmeldepligtige sygdomme hos dyr i Danmark, bliver FVST informeret løbende om positive fund. De samlede resultater fra undersøgelserne afrapporteres halvårligt til FVST.