Vesikulær stomatitis (VSV) antistof (R-nr. 9183)

Indikation

Vesikulær stomatitis (VS) er karakteriseret ved feber og savlen samt tilstedeværelse af vesikulære læsioner i mund, på tunge, yver (patter) og ved kronrand. Hos grise ses udtalt halthed. Morbiditet i smittede besætninger kan variere meget Normalt vil 10-15% af dyr i besætningen udvise kliniske symptomer. Klinik ses fortrinsvis i voksne dyr. Mortaliteten er tæt på nul.

Bemærk: VS kan ikke skelnes klinisk fra Mund og klovesyge, vesikulært exanthem samt smitsomt blæreudslæt hos svin når heste ikke er indblandet.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

  • Fuldblod (ustabiliseret blod)

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter:

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk eller printes og udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker, som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på, at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Sygdommen er anmeldepligtig og indsendelse foretages alene af Fødevarestyrelsen.

Svar

  • Negativ
  • Positiv

Svartid

Svar afgives 3-4 hverdage efter prøvens modtagelse.

Tolkning og reference-værdier/interval

Da Danmark er fri for VS vil en påvisning af virus være ensbetydende med at der stilles en positiv diagnose. Påvisning af antistof kan forekomme i forbindelse med testning af dyr importeret fra det amerikanske kontinent.

Bemærkning

Der findes 2 immunologisk forskellige typer at VS virus: New Jersey og Indiana.

Ved positiv diagnose vil dyr i den smittede besætning samt dyr i kontaktbesætninger blive slået ned i overensstemmelse med Fødevarestyrelsens beredskabsplan.

VSV er anmeldepligtig. Ved mistanke kontaktes den lokale veterinærenhed straks.

Læs mere om Vesikulær stomatitis.

Analysens princip

Neutralisationstest, Indiana og New Jersey.

Akkreditering

DANAK logo   Undersøgelsen er akkrediteret af DANAK efter ISO 17025.

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Veterinær Diagnostik, Serologi Laboratoriet

T. 3268 8600
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00