Smitsom svinelammelse IPT (R-nr. 9356)

Indikation

Smitsom svinelammelse forårsages af porcint teschovirus, serotype 1 (PTV-1). Sygdommen er også kendt under navnet Teschen disease (akut, fatalt symptombillede). Et mildere sygdomsforløb benævnes Talfan disease. Der kan ikke skelnes mellem de 2 sygdomsbilleder ved laboratoriemæssig påvisning.

Mistanke om smitte med PTV-1 skal rejses i besætninger hvor der ses dyr med generelle symptomer som feber, depression, anoreksi og mild diarré, der efterfølges af neurologiske symptomer en uge senere. Sidstnævnte symptomer starter med inkoordination, der i løbet af 2-3 dage udvikler sig til paralyse af bagparten.

I slutfasen ses nystagmus, kramper, nakkestivhed og bevidstløshed. Infektionen giver anledning til høj morbiditet og mortalitet i alle aldersgrupper af svin.

Sygdommen er aldrig konstateret i Danmark og er anmeldepligtig på liste 2, hvilket betyder, at den praktiserende dyrlæge, ved konstatering af sygdommen, har pligt til at indberette resultatet til Fødevarestyrelsen.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Til analysen skal der indsendes:

  • Fuldblod (ustabiliseret blod) fra grise

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter:

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk eller printes og udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker, som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på, at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Svar

IPT-testen besvares med titerværdier, hvor <50 er negativ.

Svartid

Ved rutinemæssigt udtagne prøver kan forventes en svartid på op til 5 arbejdsdage. 

Mistankeprøver analyseres og besvares hurtigst muligt efter modtagelse.

Ved positive/inkonklusive fund benyttes serumneutralisationstest som konfirmatorisk test, hvorved svartiden forlænges med 4 dage.

Bemærkning

Læs mere om Smitsom svinelammelse.

Analysens princip

Immunoperoxidase test (IPT).

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Veterinær Diagnostik, Virus Laboratoriet

T. 3268 8600
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00