Klassisk svinepest (CSF) antistof (R-nr. 9123, 9230)

Indikation

Mistanke om klassisk svinepest (CSF, af eng. Classical Swine Fever) skal rejses i besætninger, hvor der ses dyr med symptomer som høj feber, nedstemthed, stiv/stikkende gang, tåreflåd, diarré, brækninger, cyanose og evt. kramper og lammelser. Symptomerne udvikles gradvist og billedet kan variere meget fra dyr til dyr.

CSF har en meget varierende mortalitet afhængig af virusstammens virulens samt alderen på grisene, hvor virus oftest giver anledning til alvorligere sygdom hos fravænningsgrise ift. ældre grise.

Bemærk at lignende symptomer optræder ved Afrikansk svinepest (ASF).

Sygdommen er anmeldepligtig på liste 1 i Danmark. Ved klinisk mistanke skal den praktiserende dyrlæge orientere Fødevarestyrelsen, som udtager og indsender materiale til undersøgelse ved Statens Serum Institut.

Desuden undersøges rutinemæssigt for sygdommen (overvågning) i slagtesvin, svin til eksport og nedlagte vildsvin.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

  • Fuldblod (ustabiliseret blod) fra grise eller vildsvin

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter:

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk eller printes og udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker, som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på, at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Der findes specifikke blanketter og udtagelsesvejledninger for afrikansk og klassisk svinepest.

Indsendelsen foretages af Veterinærenheden.

Svar

  • Negativ
  • Positiv

Svartid

Ved rutinemæssigt udtagne prøver kan forventes en svartid på op til 5 arbejdsdage.

Et positiv/inkonklusivt ELISA-resultat skal konfirmeres inden endeligt svar afgives, hvorved svartiden kan forlænges.

Mistankeprøver analyseres og besvares hurtigst muligt efter modtagelse.

Bemærkning


Læs mere om Klassisk svinepest.

Analysens princip

ELISA.

Akkreditering

DANAK logo   Undersøgelsen er akkrediteret af DANAK efter ISO 17025.

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Veterinær Diagnostik, Serologi Laboratoriet

T. 3268 8600
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00