Hønsetyfus (Salmonella pullorum og Salmonella gallinarum) antistof (R-nr. 9063)

Indikation

Hønsetyfus er betegnelsen på en specifik infektionssygdom hos hønsefugle forårsaget af enten Salmonella (S.) enterica serovar Gallinarum biovar pullorum eller gallinarum.

Sygdomsudbrud kan optræde på alle alderstrin. S. Pullorum optræder næsten udelukkende i akut form hos helt unge kyllinger, medens udbrud af S. gallinarum oftest forekommer senere i opdrætningsperioden eller hos æglæggende dyr. De kliniske symptomer varierer fra stærkt forstyrret almenbefindende til symptomfri smittebærere. Da bakterierne kan overføres vertikalt, kan de første tegn i en fjerkræflok være reduceret antal kyllinger ved klækning og forøget dødelighed i første levedøgn. Som følge af horisontal smitte vil antallet af svage, nedstemte, utrivelige og varmesøgende kyllinger, der ofte har hvidlig misfarvet diarré og respirationssymptomer, give anledning til forøget dødelighed fra 4.-5. levedøgn til omkring 3 ugers alderen. Hos ungdyr og æglæggere kan hønsetyfus optræde som pludseligt forøget dødelighed. Hos dyrene ses ofte anæmi og reduktion af kam og hagelapper. Ved akutte udbrud kan mortaliteten variere fra få til over 50%.

De patologiske fund hos kyllinger er organsvulst af lever, milt og nyrer, enteritis, uresorberet blommesæk, peritonitis og pericarditis. Ofte findes fra lige synlige til få m.m. store nekrotiske foci i lever, milt, hjerte, lunger og kråse. Hos ungdyr og æglæggere er stærkt svullen, grønbrun, bronzefarvet lever, svulst af milt og nyrer, oophoritis, pericarditis samt petecchiale blødninger i organer og væv et almindeligt fund.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Til analysen skal der indsendes:

  • Fuldblod (ustabiliseret blod) fra høns og kalkun

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter:

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk eller printes og udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker, som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på, at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Svar

  • Negativ
  • Positiv

Svartid

Svar afgives 1-2 hverdage efter prøvens modtagelse.

Bemærkning

Hønsetyfus er omfattet af lovgivningen (Liste 1 og Bek. nr. 1388 af 12/12/2019 om hønsetyfus).Ved mistanke om sygdomsudbrud underrettes Fødevareregionen, og efter dennes anvisning indsendes uåbnede selvdøde eller aflivede syge dyr til bakteriologisk undersøgelse ledsaget af en fuldstændig anamnese med alle relevante oplysninger.

Infektionen kan ofte påvises serologisk, men den nøjagtige diagnose kan kun stilles på grundlag af bakteriologisk undersøgelse og identifikation af henholdsvis S. pullorum og S. gallinarum.

Hønsetyfus er anmeldepligtig. Får en ejer af et fjerkræhold mistanke om forekomst af hønsetyfus blandt dyrene, underrettes den praktiserende dyrlæge, der indsender materiale til undersøgelse.

Læs mere om Hønsetyfus.

Relaterede analyser

Analysens princip

Agglutination.

Akkreditering

DANAK logo   Undersøgelsen er akkrediteret af DANAK efter ISO 17025.

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Veterinær Diagnostik, Serologi Laboratoriet

T. 3268 8600
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00