Coxiella burnetii (Q-feber) antistof (R-nr. 9066)

Indikation

Q-feber skyldes den obligat intracellulære bakterie Coxiella (C.) burnetii. C. burnetii er meget resistent over for udtørring, varmepåvirkning og desinfektionsmidler, og den er beskrevet til at kunne overleve mere end et år i mælk og uld, der opbevares ved 4-6 °C. Inficerede dyr vil udskille bakterien i en lang periode - måske livslangt.

C. burnetii er almindeligt forekommende i den danske kvægpopulation. Kvæg udskiller hovedsagligt bakterien i fæces og mælk og er også påvist i placenta. Får og ged udskiller bakterien i større grad gennem kønsvejene, og er i andre europæiske lande årsag til aborter og smitte til mennesker.

Inficerede dyr kan udskille bakterien i store mængder i fødselsmaterialet, men bakterien udskilles også i fæces, urin, sæd og mælk.

Q-feber medfører aborter (sporadiske eller abortstorm) og dødt eller svagtfødt afkom, der vil rette sig uden følgelidelser. Smitten vil kunne persistere livslangt og fungere som subkliniske bærere af smitte, der kan udskilles med sekreter og ekskreter.

Hos drøvtyggere forekommer primært latente infektioner i yver og uterus med risiko for genopblussen og udskillelse ved fødsel. Fertilitetsproblemer i form af tilbageholdt efterbyrd, sporadisk abort og svagtfødt afkom kan forekomme hos såvel drøvtyggere som kæledyr.

Da Q-feber er en zoonose, bør der tages hygiejniske forholdsregler for at undgå smitte til landmænd og dyrlæger. Husdyr antages for at være hovedreservoir for C. burnetii, men katte, hunde, kaniner og fugle m.m. har også været rapporteret som mulig smittekilde til mennesker. Infektionen overføres gennem inhalation af støvpartikler fra aborterede fostre og fostervæsker. Smitte gennem vektorer (flåter m.m.) er også rapporteret samt via ikke-varmebehandlede mælkeprodukter.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Til analysen skal der indsendes:

  • Fuldblod (ustabiliseret blod) og mælk

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter:

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk eller printes og udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker, som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på, at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Svar

  • Negativ
  • Positiv
  • Inkonklusiv

Svartid

Svar afgives 3-4 hverdage efter prøvens modtagelse.

Bemærkning

Sygdommen er anmeldepligtig i henhold til Lov om hold af dyr. Man kan behandle Q-feber med antibiotika.

Læs mere om Q-feber.

Analysens princip

Indirekte ELISA.

Synonym

Q-feber

Akkreditering

DANAK logo   Undersøgelsen er akkrediteret af DANAK efter ISO 17025.

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Veterinær Diagnostik, Serologi Laboratoriet

T. 3268 8600
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00