Coxiella burnetii (Q-feber) PCR (R-nr. 9069)

Indikation

Q-feber medfører aborter (sporadiske eller abortstorm) og dødt eller svagtfødt afkom, der vil rette sig uden følgelidelser. Smitten vil kunne persistere livslangt og fungere som subklinisk bærer af smitte, der kan udskilles med sekreter og ekskreter.

Hos drøvtyggere forekommer primært latente infektioner i yver og uterus med risiko for genopblussen og udskillelse ved fødsel. Fertilitetsproblemer i form af tilbageholdt efterbyrd, sporadisk abort og svagtfødt afkom kan forekomme hos såvel drøvtyggere som kæledyr. C. burnetii er almindeligt forekommende i den danske kvægpopulation. Kvæg udskiller hovedsagligt bakterien i fæces og mælk og er også påvist i placenta. Får og ged udskiller bakterien i større grad gennem kønsvejene, og er i andre europæiske lande årsag til aborter og smitte til mennesker.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Abortmateriale: Placenta samt hjerte-, lever- og lungevæv samt hjernemateriale til almen abortundersøgelse. I relation til abort er det vigtigt, at placenta indsendes sammen med det aborterede foster.

Der kan også, ud over foster og placenta, indsendes vaginalflåd i umiddelbar tilslutning til abort/fødsel. Blodprøver, mælkeprøver.

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter:

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk eller printes og udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker, som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på, at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Svar

  • Påvist
  • Ikke påvist
  • Inkonklusivt

Svartid

Svar afgives 1 uge efter prøvens modtagelse.

Bemærkning

C. burnetii i små drøvtyggere er anmeldepligtig til Fødevarestyrelsen (FVST).

Læs mere om Q-feber.

Analysens princip

Påvisning af agens af speciesspecifik gensekvens ved qPCR.

Synonym

Query Fever, Coxiellose, Abattoir Fever

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Veterinær Diagnostik, Bakteriologi Specialdiagnostik

T. 3268 8600
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00