Aujeszkys sygdom antistof (R-nr. 9067)

Indikation

Aujeszkys sygdom skyldes infektion med et herpesvirus (SuHV-1), som primært angriber svin, men også kan inficere andre dyrearter (herunder kvæg, små drøvtyggere, hund, kat m.fl.).

Mistanke om Aujeszkys sygdom skal rejses i en svinebesætning hvor der ses dyr med centralnervøse symptomer, respirationsvejsproblemer og/eller reproduktionsproblemer.
Kliniske symptomer ses mest alvorligt hos pattegrise, hvor mortaliteten kan være op i mod 100%.

I kvægbesætninger skal rejses mistanke om Aujeszkys sygdom hvis der ses symptomer som voldsom kløe med efterfølgende CNS-forstyrrelser og død, hvilket er karakteristisk for sygdommen hos kvæg.

Sygdommen er anmeldepligtig i Danmark. Ved klinisk mistanke skal den praktiserende dyrlæge orientere Fødevarestyrelsen, som indsender materiale til undersøgelse ved Statens Serum Institut.

Der undersøges rutinemæssigt for sygdommen (overvågning) i slagtesvin, svin til eksport og nedlagte vildsvin.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Til analysen skal der indsendes:

  • Fuldblod (ustabiliseret blod) primært fra grise og vildsvin (evt. andre dyrearter som drøvtyggere, hest, hund, kat m.fl.)

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter:

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk eller printes og udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker, som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på, at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Svar

  • Negativ
  • Positiv
  • Inkonklusiv

Svartid

Ved rutinemæssigt udtagne prøver kan forventes en svartid på op til 5 arbejdsdage.

Mistankeprøver analyseres og besvares hurtigst muligt efter modtagelse.

Ved inkonklusivt eller positivt resultat anvendes neutralisationstest som konfirmatorisk test, hvorved svartiden forlænges med 4 dage.

Bemærkning

Læs mere om Aujeszkys sygdom.

Relaterede analyser

Analysens princip

ELISA.

Akkreditering

DANAK logo   Undersøgelsen er akkrediteret af DANAK efter ISO 17025.

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Veterinær Diagnostik, Serologi Laboratoriet

T. 3268 8600
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00