Mykobakterier standardundersøgelse mikroskopi og dyrkning (R-nr. 9100)

Indikation

BAGGRUND
De 3 vigtigste typer af tuberkulose er:

  • Den humane tuberkulose, som forårsages af Mycobacterium tuberculosis, og hvor mennesker er den naturlige vært. Den humane type forårsager sjældent sygdom hos andre dyr end mennesker og aber.
  • Kvægtuberkulose, som forårsages af Mycobacterium bovis, og hvor kvæg er den naturlige vært. Kvægtuberkulose kan forårsage sygdom hos de fleste varmblodede hvirveldyr. 
  • Fjerkrætuberkulose, som forårsages af Mycobacterium avium, og hvor fjerkræ er den naturlige vært. Fjerkrætuberkulose er den eneste alvorlige type hos fugle, men den kan også smitte svin, kvæg, får, geder, mink, hunde, katte og visse koldblodede arter.

Læs mere om Tuberkulose.

DIAGNOSTIK
Primær diagnostik udføres ved formodning om sygdom forårsaget af mykobakterier: Dels Mycobacterium tuberculosis kompleks, dels såkaldte "atypiske" / "non-tuberkuløse" mykobakterier, hvor ”aviær tuberkulose” indgår. Mycobacterium tuberculosis kompleks indeholder M. tuberculosis, M. bovis, M. africanum, M. microti, M. canettii, M. caprae og M. pinnipedii, m.fl. Under aviær tuberkulose kategoriseres bl.a. M. avium ssp. avium og M. avium ssp. hominissuis, men adskillelse af disse subspecies bliver ikke udført på SSI.

Standardundersøgelsen af prøver fra produktionsdyr indeholder mikroskopi og dyrkning for mykobakterier, se punktet "Prøvemateriale", tidspunkt og evt. prøvetagning” nedenfor. Hvis der vokser mykobakterier, udføres artsbestemmelse.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Ved mistanke om tuberkulose eller aviær tuberkulose hos dyr, skal organerne sendes til:

Københavns Universitet (KU) 
Sektion for Patobiologi, Sektionsstuen,
Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab
Ridebanevej 3
1870 Frederiksberg C.

Prøve og rekvisition skal forsynes med sporbar, unik identitetskode for dyret. Ved påvisning af mykobakterier udføres speciesbestemmelse. Hvis analyse på prøver fra zoodyr og kæledyr ønskes, kontaktes Afdelingen for Tuberkulose og Mykobakterier på SSI.

Indsendelser med mistanke om Mycobacterium bovis/Mycobacterium tuberculosis vil typisk omfatte organer eller organstykker med makroskopisk synlige læsioner. Send så meget prøvemateriale som praktisk muligt i hver beholder. Tag gerne flere prøver. Podepinde anbefales ikke, da de indeholder for lidt prøvemateriale. Prøvematerialet må ikke lægges i formalin eller sprit, da det dræber bakterier og ødelægger analysen.

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter:

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk eller printes og udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker, som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på, at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Prøvemateriale og anden sygdom anføres af hensyn til valg af optimal forbehandlingsmetode og dyrkningssubstrater.

Emballering, opbevaring og forsendelse

Prøven indesluttes i en robust beskyttelsesbeholder under forsendelsen.

Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt.

Svar

Mikroskopi: Ingen, få, en del, eller mange syrefaste stave.
PCR for M. tuberculosis kompleks inkl. genotypisk resistensbestemmelse.

Dyrkning: Resultatet gradueres som; ingen vækst eller få, en del eller mange kolonier af <speciesnavn> påvist.

For M. tuberculosis bliver genotypning som oftest foretaget på isolater.

Svartid

Mikroskopi: Resultatet besvares normalt indenfor få dage efter prøven er modtaget som et foreløbigt svar.

Dyrkning: Resultatet afsendes, så snart det foreligger. Ved positiv dyrkning som oftest efter ca. tre uger og ved negativ dyrkning ca. otte uger efter prøvens modtagelse.

Resistensbestemmelse: Udføres normalt ikke på dyreprøver.

Tolkning og reference-værdier/interval

Mikroskopi: Sensitiviteten er lavere end med dyrkning af mykobakterier. Negativ mikroskopi udelukker derfor ikke forekomst af mykobakterier. Specificiteten er > 99% for Mycobacterium genus. Positivt resultat viser tilstedeværelse af levende eller døde mykobakterier i prøven, men ikke arten.

Dyrkning: Sensitiviteten er høj, men negativt resultat udelukker ikke infektion med mykobakterier. Sensitiviteten øges med antallet af undersøgte prøver.

REFERENCER

Analysens princip

Undersøgelsen indeholder flere analyser. Før disse bliver udført, bliver de fleste prøver forbehandlet med NaOH for at homogenisere og opkoncentrere prøven og for at dekontaminere og herved mindske risikoen for overvækst af uvedkommende bakterier og svampe. Mikroskopi af syre-alkohol-farvet præparat, PCR og dyrkning laves efterfølgende.

Fluorescensmikroskopi: Udføres efter farvning med auramin/rhodamin og affarvning med syre og alkohol.

Dyrkning: Udføres på specialsubstrater afhængigt af prøvematerialet. Alle prøver dyrkes i et automatiseret dyrkningssystem, som aflæses en gang i timen. Formalinfikseret, paraffinindstøbt væv kan ikke dyrkes.

Artsbestemmelse: Udføres i flere trin. De hyppigst forekommende arter identificeres ved genamplifikation efterfulgt af hybridisering til artsspecifikke prober. Yderligere fysiologiske tests eller sekventering kan være påkrævet.

Synonym

Mykobakterier, standardundersøgelse

Akkreditering

DANAK logo   Undersøgelsen er akkrediteret af DANAK efter ISO 17025.

Mikroskopi, dyrkning og artsbestemmelse af de hyppigste mykobakteriearter samt resistensbestemmelse af M. tuberculosis kompleks for 1. valgs stoffer er ISO17025 akkrediteret af DANAK under registreringsnummer 397 til prøvning.

Henvendelse

Tuberkulose & Mykobakterier
Veterinær Diagnostik, TB

T. 3268 8600
@. tuberkulose@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00