BSE (Bovin Spongiform Encefalopati) og Scrapie (R-nr. 9266, 9285, 9287)

Indikation

Klinisk mistanke om BSE eller scrapie hos dyr.

TSE (Transmissibel Spongiform Encefalopati) benyttes som en fællesbetegnelse for en række prionsygdomme: BSE hos kvæg, Scrapie (klassisk og atypisk) hos får, CWD (Chronic and Vasting Disease) hos hjortedyr og TME (Transmissibel Minkencefalopati) hos mink.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Hovedet fra klinisk mistænkte dyr indsendes uåbnet og snarest efter dyrets død.

Aflivning bør foretages medicinsk. Hovedet må ikke gennemsaves i midtlinien.

Hovedet må ikke nedfryses.

Klinisk mistanke om BSE skal anmeldes til Fødevarestyrelsen (FVST).

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter:

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk eller printes og udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker, som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på, at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

 

Svar

  • BSE påvist
  • BSE ikke påvist
  • Scrapie påvist
  • Scrapie ikke påvist

Svartid

Svar afgives senest 2 uger efter prøvens modtagelse.

Tolkning og reference-værdier/interval

Positiv/negativ.

Bemærkning

Påvisning af TSE er anmeldepligtig til Fødevarestyrelsen (FVST).

Læs mere om BSE.

Analysens princip

ELISA og Western blot.

Synonym

Kogalskab

Henvendelse

Københavns Universitet
Sektion for Patobiologi
Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab
Ridebanevej 3
1870 Frederiksberg C

Patologivagten på tlf.: 9350 9280 (mellem kl. 8.00 og 16.00)