Bovin virus diarré (BVD) antistof (R-nr. 9092, 9093, 9094)

Indikation

Bovin virus diarré (BVD) skyldes et pestivirus hos kvæg, der er tæt beslægtet med border disease virus hos får. BVDV kan give anledning til akut og persistent infektion.

Mistanke om akut infektion med BVDV skal rejses i besætninger hvor der ses uspecifik sygelighed, herunder nedsat mælkeydelse hos malkekvæg, og et øget antal omløbninger, aborter, svagfødte og/eller misdannede kalve.

I Danmark er sygdommen udryddet efter en bekæmpelsesperiode på over 10 år og besætninger overvåges serologisk på mælke- og serumprøver.

I tilfælde af ny-introduktion i en besætning vil fødsel af en enkelt persistent inficeret (PI) kalv kunne starte et nyt alvorligt udbrud, hvorfor nysmittede besætninger skal følges tæt. I tilfælde hvor persistent inficerede dyr vokser op, kan der optræde Mucosal Disease med blødninger på slimhinder.

Ved import og eksport af dyr, kan det være relevant at teste for BVD.

Sygdommen er anmeldepligtig på liste 1 i Danmark, hvilket betyder, at den praktiserende dyrlæge, ved konstatering af sygdommen, har pligt til at indberette resultatet til Fødevarestyrelsen.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

  • Fuldblod (ustabiliseret blod)
  • Mælk

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter:

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk eller printes og udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker, som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på, at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Svar

  • Serum: Negativ, positiv
  • Mælk: Negativ, positiv

Svartid

Ved rutinemæssigt udtagne prøver er svartiden 5 arbejdsdage.

Mistankeprøver analyseres og besvares hurtigst muligt efter modtagelse.

Bemærkning

Læs mere om Bovin virus diarré (BVD).

Analysens princip

ELISA.

Akkreditering

DANAK logo   Undersøgelsen er akkrediteret af DANAK efter ISO 17025.

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Veterinær Diagnostik, Serologi Laboratoriet

T. 3268 8600
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00