Bacillus anthracis (miltbrand) mikroskopi og dyrkning (R-nr. 9091)

Indikation

Mistanke om miltbrand hos husdyr.

Ofte bliver dyret fundet dødt uden forudgående symptomer, men i nogle tilfælde kan feber, dyspnø, kramper og blødninger fra legemsåbningerne iagttages. De patologiske fund ved den septikæmiske form er udsivning af ukoaguleret, mørkt blod fra legemsåbninger og hurtig forrådnelse under luftudvikling i vævene. Der ses blod i legemshuler samt blødninger i alle væv og organer.

Miltbrand er en zoonose. De mest følsomme dyr er drøvtyggere og heste, hvor sygdommen forløber som en perakut eller akut septikæmi. Svin er mindre følsomme, her forløber sygdommen som regel som en lokal infektion i tonsiller og halslymfeknuder (halsanthrax) eller i tyndtarm og mesenteriallymfeknuder (krøsanthrax).

Ved obduktion af et miltbrandkadaver vil der udskilles store mængder sporer til omgivelserne, hvorfor dette skal undgås. Ved mistanke om miltbrand bør der derfor kun udtages en stabiliseret og en ustabiliseret blodprøve fra en perifer vene til diagnostik. Det er vigtigt at huske, at B. anthracis er humanpatogen, og at sporer kun udvikles under aerobe forhold.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Blodprøver (stabiliseret og ustabiliseret blodprøve).

Prøven udtages fortrinsvis fra en perifer vene. Om ikke dette lykkes kan evt. hjertepunktat anvendes.

Blodprøven kan være stabiliseret med citrat, heparin eller EDTA.

Dyret skal ikke obduceres, da dette i tilfælde af miltbrand vil kontaminere omgivelserne med sporer.

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter:

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk eller printes og udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker, som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på, at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Svar

  • Positiv
  • Negativ

Svartid

Svar afgives 2-3 hverdage efter prøvens modtagelse.

Bemærkning

Miltbrand er anmeldepligtig til Fødevarestyrelsen (FVST).

Læs mere om Miltbrand.

Analysens princip

Kapselfarvning med azur B. Dyrkning og efterfølgende MALDI-TOF eller PCR.

Synonym

Anthrax

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Veterinær Diagnostik, Bakteriologi Specialdiagnostik

T. 3268 8600
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00