Brucella antistof (R-nr. 9061, 9062, 9065, 9242, 9421)

Indikation

Brucellose forårsages af infektion med Brucella spp. og er en zoonose. Forskellige Brucella arter har værtspræferencer for bestemte husdyrarter, men de kan også findes hos andre husdyrarter. Vigtigst er B. abortus (kvæg), B. melitensis (får og ged) og B. suis (svin og hare). Alle tre arter kan inficere mennesker. Danmark har officiel brucellosefri (OBF) status, men i visse egne er B. suis biotype 2 endemisk forekommende hos vildtlevende harer.

Infektion hos hundyr medfører omløbninger, abort eller fødsel af svage eller dødfødte individer.

Hos orner kan der ses meget stærk uni- eller bilateral hævelse af testikel og bitestikel samt nekrotiserende orchitis. De patologiske forandringer er ukarakteristiske. Makroskopiske forandringer ved aborterede svinefostre er minimale.

Hos kvæg er der karakteristisk nekrotiserende regioner i placenta, samt inflammation, især på kotyledonerne med tilstedeværelse af et gulbrunt tykt ekssudat. De interkotyledonære områder er hyppigt læderagtigt fortykkede. I fosteret ses fibrinøs ekssudation i legemskaviteterne samt bronchopneumoni. 

Hos kvæg ses ofte tilbageholdt efterbyrd, som er stærkt smittefarlig. Herefter kan der i 3-5 uger afgå smittefarligt flåd fra skeden. Infektion af yveret sker med et latent eller subklinisk forløb, hvilket kan resultere i persistent bakterieudskillelse i resten af dyrets levetid. Hos handyr foregår infektionen ofte symptomløst; men der kan opstå lokalisation i kønsorganerne med orchitis til følge.

Til serologiske analyser for brucellose anvendes følgende metoder:

R-nr. 9062: Rose Bengal testen (RBT), der er en pladeagglutinationstest, benævnes også Buffered Brucella Antigen Test (BBAT), Buffered Plate Agglutination Test (BPAT) eller “The card test”. RBT er den foreskrevne test til international handel. Den bruges endvidere til test af orner på ornestationer og i isolationsstalde til ornestationer, og til serologisk overvågning af får og geder.

R-nr. 9065: Indirekte ELISA anvendes primært som konfirmatorisk test i tilfælde af positiv reaktion ved RBT.

R-nr. 9421: Indirekte ELISA der udelukkende anvendes som konfirmatorisk test i tilfælde af positiv reaktion ved RBT i svin. Testen anvendes til at skelne mellem sand og falsk positiv serologisk reaktion for Brucella suis.

R-nr. 9061: Serumagglutinationstesten (SAT) anvendes i forbindelse med tyrestationer, idet nogle tredjelande forlanger denne test ved sædeksport. Den indgår dog ikke som OIE-foreskreven test til handel.

R-nr. 9242: Komplementbindingstesten (CF) anvendes i sjældne tilfælde i forbindelse med eksport af kvæg eller tyresæd. Testen udføres i samarbejde med et udenlandsk laboratorium.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Til analysen skal der indsendes:

  • Fuldblod (ustabiliseret blod)

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter:

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk eller printes og udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker, som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på, at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Svar

R-nr. 9062: Rose Bengal testen (RBT): Negativ, Positiv.

R-nr. 9065: Indirekte ELISA: Negativ, Positiv, Inkonklusiv.

R-nr. 9421: Indirekte ELISA: Negativ, Positiv.

R-nr. 9061: Serumagglutinationstest (SAT): Negativ, Positiv (inkl. IU/mL).

R-nr. 9242: Komplementbindingstest (CF): Negativ, Positiv.


Svartid

RBT: Svar afgives 1-2 hverdage efter prøvens modtagelse.

ELISA: Svar afgives 2-3 hverdage efter prøvens modtagelse. Konfirmatorisk ELISA R-nr. 9421, svar afgives 1-2 hverdage efter påvist positivt resultat ved RBT.

SAT: Svar afgives 3-4 hverdage efter prøvens modtagelse.

CF: Analysen udføres i samarbejde med eksternt laboratorium. Svartid vil variere, men kan oplyses ved henvendelse omkring en konkret sag.

Tolkning og reference-værdier/interval

Det er fælles for alle de ovennævnte serologiske test, at de foruden positive reaktioner ved infektion med B. abortus, B. suis og B. melitensis, også kan give krydsreaktioner ved infektioner med Yersinia enterocolitica O9, E. coli O157 og Salmonella serotyper fra Kaufmann-White gruppe N.

Bemærkning

Dyrkning igangsættes ved klinisk mistanke, og hvis de serologiske test ikke giver entydige resultater.

I Danmark bliver Brucellose passivt overvåget gennem de tydelige kliniske symptomer på infektion, dvs. abortstorm hos hundyr og hævede testikler hos handyr. Endvidere bliver der foretaget blodprøvning af alle dyr, der skal indsættes på individprøve-, tyre- eller ornestationer, samt dyr til eksport.

B. melitensis overvåges i blodprøver udtaget i forbindelse med erhvervets frivillige program til overvågning af fåresygdommen Maedi Visna.

Ved mistanke underrettes Fødevareregionen straks.

Læs mere om Brucellose.

Relaterede analyser

Måleområde og måleusikkerhed

R-nr. 9061: Serumagglutinationstest (SAT):
Den ekspanderede måleusikkerhed med dækningsfaktor k = 2 for analysen er ± 1 titertrin inklusiv præanalytiske bidrag. Måleusikkerheden er beregnet på titertrin 200.

Analysens princip

R-nr. 9062: Rose Bengal testen (RBT), pladeagglutinationstest.

R-nr. 9065: Indirekte ELISA.

R-nr. 9421: Indirekte ELISA.

R-nr. 9061: Serumagglutinationstest (SAT).

R-nr. 9242: Komplementbindingstest (CF).


Synonym

Smitsom kalvekastning, Brucellose, svinebrucellose

Akkreditering

DANAK logo   Undersøgelsen er akkrediteret af DANAK efter ISO 17025.

Akkreditering gælder kun for:

R-nr. 9062 (Rose Bengal testen (RBT), pladeagglutinationstest)
R-nr. 9065 (ELISA)
R-nr. 9061 (Serumagglutinationstest)

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Veterinær Diagnostik, Serologi Laboratoriet

T. 3268 8600
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00