Aviær influenzavirus antistof (R-nr. 9060, 9251, 9252, 9254, 9255, 9256)

Indikation

Aviær influenza (AI) forårsages af influenza A virus, en slægt i ortomyxovirus familien. Aviære influenzavirus (AIV) af forskellig virulens opdeles og navngives ud fra deres kapselantigener i en række H- og N-typer. Af de 16 H-typer og 9 N-typer, der kendes hos fugle, kan der i princippet opstå 144 forskellige kombinationer, og næsten alle kombinationer er påvist i fugle. Alle typer kan give anledning til antistofdannelse og positive serologiske reaktioner. Infektionen er omfattet af EU- og national lovgivning, som indeholder definitioner af sygdommen. Som ”aviær influenza” betegnes alle infektioner med AIV af subtyperne H5 eller H7 eller andre subtyper, som er særligt sygdomsfremkaldende.

Lovgivningen omfatter både lavpatogen (LP) AI og højpatogen (HP) AI, og bekæmpelsesforanstaltningerne tilpasses den aktuelle pathotype. Diagnosen kræver laboratoriemæssige undersøgelser baseret på sekventering.

Influenza A virus er også fundet hos mennesker, svin, heste og flere andre pattedyr.

Lavpatogene AIV er endemisk forekommende i vilde fugle, mens HPAI i vilde fugle ikke er normalt forekommende Danmark. HPAI i vilde fugle er påvist i Danmark i 2006 og i vinteren 2016/2017. HPAI overvåges i døde/syge vilde fugle og Danmark har en national overvågning for LPAI i vilde fugle.

Symptomerne varierer meget efter omstændighederne og er utilstrækkelige til at stille en sikker diagnose. Pludseligt indtrædende dødelighed, ophørt ægproduktion, respirationsvejssymptomer, øjenbetændelse med excessivt tåreflåd, sinuitis, ødem i hoved, subcutan hæmoragi med cyanose i kam og hagelapper samt diarré er alle klassiske symptomer associeret med HPAI. Symptombilledet og dødeligheden ved LPAI er meget varierende. Generelt vil symptomerne være mest fremtrædende hos unge dyr og hos produktionsaktive eller stressede dyr. Ud over varierende grader af forhøjet dødelighed ses ofte respirationsvejssymptomer og nedsat ægydelse.

Generelt vil de patologiske fund reflektere det kliniske forløb, og der ses således cirkulationsforstyrrelser og hæmoragi i hud, lever, milt, hjerte, nyrer og lunger. Perakut døde fugle kan være uden patologiske forandringer.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Til analysen skal der indsendes:

  • Fuldblod (ustabiliseret blod)

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter:

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk eller printes og udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker, som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på, at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Svar

  • ELISA: Negativ, Positiv
  • HI: Negativ, Positiv inkl. titer

Svartid

Svar afgives indenfor 1 uge efter prøvens modtagelse.

Bemærkning

AI er en anmeldepligtig sygdom (liste 1), og der foretages rutinemæssig overvågning i fjerkræ i henhold til bek. nr. 712 af 27/5-2015.

Sygdommen er anmeldepligtig, og der bliver ikke foretaget behandling. Hvis der opstår en mistanke om fugleinfluenza, der ikke kan afvises af Fødevarestyrelsen, bliver den berørte besætning sat under offentligt tilsyn. Det betyder bl.a., at der ikke må flyttes dyr fra besætningen, og der bliver udtaget prøver til undersøgelse på Statens Serum Institut.

Fødevarestyrelsen opsporer, om der kan være sket smitte til andre besætninger. Besætninger, der har haft kontakt til den mistænkte besætning, bliver også sat under offentligt tilsyn.

Læs mere om Fugleinfluenza.

Analysens princip

ELISA (R-nr. 9060).
Hæmagglutinations-inhibitionstest (HI-test) (R-nr. 9251, 9252, 9254, 9255 og 9256).

Synonym

Fugleinfluenza

Akkreditering

DANAK logo   Undersøgelsen er akkrediteret af DANAK efter ISO 17025.

Akkreditering gælder kun for R-nr. 9060 (Influenza ELISA).

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Veterinær Diagnostik, Serologi Laboratoriet

T. 3268 8600
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00