Brucella antistof (R-nr. 9061, 9062, 9065, 9242)

Indikation

Brucellose forårsages af infektion med Brucella spp. og er en zoonose. Forskellige Brucella arter har værtspræferencer for bestemte husdyrarter, men de kan også findes hos andre husdyrarter. Vigtigst er B. abortus (kvæg), B. melitensis (får og ged) og B. suis (svin og hare). Alle tre arter kan inficere mennesker. Danmark har officiel brucellosefri (OBF) status, men i visse egne er B. suis biotype 2 endemisk forekommende hos vildtlevende harer.

Infektion hos hundyr medfører omløbninger, abort eller fødsel af svage eller dødfødte individer.

Hos orner kan der ses meget stærk uni- eller bilateral hævelse af testikel og bitestikel samt nekrotiserende orchitis. De patologiske forandringer er ukarakteristiske. Makroskopiske forandringer ved aborterede svinefostre er minimale.

Hos kvæg er der karakteristisk nekrotiserende regioner i placenta, samt inflammation, især på kotyledonerne med tilstedeværelse af et gulbrunt tykt ekssudat. De interkotyledonære områder er hyppigt læderagtigt og fortykkede. I fosteret ses fibrinøs ekssudation i legemskaviteterne samt bronchopneumoni.

Hos kvæg ses ofte tilbageholdt efterbyrd, som er stærkt smittefarlig. Herefter kan der i 3-5 uger afgå smittefarligt flåd fra skeden. Infektion af yveret sker med et latent eller subklinisk forløb, hvilket kan resultere i persistent bakterieudskillelse i resten af dyrets levetid. Hos handyr foregår infektionen ofte symptomløst; men der kan opstå lokalisation i kønsorganerne med orchitis til følge.

Til serologiske analyser for brucellose anvendes følgende metoder:

R-nr. 9062: Rose Bengal testen (RBT), der er en pladeagglutinationstest, benævnes også Buffered Brucella Antigen Test (BBAT), Buffered Plate Agglutination Test (BPAT) eller “The card test”. RBT er den foreskrevne test til international handel med svin ifølge OIE. Den bruges endvidere til test af orner på ornestationer og i isolationsstalde til ornestationer, idet det er den eneste foreskrevne metode ifølge EU’s ornesædsdirektiv. RBT anvendes endvidere til serologisk overvågning af får.

R-nr. 9061: Serumagglutinationstesten (SAT) anvendes til test af tyre ifølge EU’s tyresædsdirektiv. Derudover anvendes den i vid udstrækning til eksportprøver af såvel svin som kvæg, idet mange tredjelande forlanger denne test. Den indgår dog ikke som OIE-foreskreven test til handel med svin.

R-nr. 9242: Komplementbindingstesten (CF) anvendes ofte i forbindelse med eksport af dyr, og i mange tilfælde som konfirmatorisk test (supplement) for SAT og RBT.

R-nr. 9065: Indirekte ELISA kan evt. anvendes i forbindelse med afklaring af mistanketilfælde.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Til analysen skal der indsendes:

  • Fuldblod (ustabiliseret blod)

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter:

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk eller printes og udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker, som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på, at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Svar

R-nr. 9062: Rose Bengal testen (RBT): Negativ, Positiv.

R-nr. 9061: Serumagglutinationstest (SAT): Negativ, Positiv (inkl. IU/mL).

R-nr. 9242: Komplementbindingstest (CF): Negativ, Positiv.

R-nr. 9065: Indirekte ELISA: Negativ, Positiv, Inkonklusiv.

Svartid

RBT: Svar afgives 1-2 hverdage efter prøvens modtagelse.

SAT: Svar afgives 3-4 hverdage efter prøvens modtagelse.

CF: Analysen udføres i samarbejde med eksternt laboratorium. Svartid vil variere, men kan oplyses ved henvendelse omkring en konkret sag.

ELISA: Svar afgives 2-3 hverdage efter prøvens modtagelse.

Tolkning og reference-værdier/interval

Det er fælles for alle de ovennævnte serologiske test, at de foruden positive reaktioner ved infektion med B. abortus, B. suis og B. melitensis, også kan give krydsreaktioner ved infektioner med Yersinia enterocolitica O9, E. coli O157 og Salmonella serotyper fra Kaufmann-White gruppe N.

Bemærkning

Dyrkning igangsættes ved klinisk mistanke, og hvis de serologiske test ikke giver entydige resultater.

I Danmark bliver Brucellose passivt overvåget gennem de tydelige kliniske symptomer på infektion, dvs. abortstorm hos hundyr og hævede testikler hos handyr. Endvidere bliver der foretaget blodprøvning af alle dyr, der skal indsættes på individprøve-, tyre- eller ornestationer, samt dyr til eksport.

B. melitensis overvåges i blodprøver udtaget i forbindelse med erhvervets frivillige program til overvågning af fåresygdommen Maedi Visna.

Ved mistanke underrettes Fødevareregionen straks.

Læs mere om Brucellose.

Relaterede analyser

Analysens princip

R-nr. 9062: Rose Bengal testen (RBT), pladeagglutinationstest.

R-nr. 9061: Serumagglutinationstest (SAT). 

R-nr. 9242: Komplementbindingstest (CF).

R-nr. 9065: Indirekte ELISA. 

Synonym

Smitsom kalvekastning, Brucellose, svinebrucellose

Akkreditering

DANAK logo   Undersøgelsen er akkrediteret af DANAK efter ISO 17025.

Akkreditering gælder kun for:

R-nr. 9061 (Serumagglutinationstest)
R-nr. 9062 (Rose Bengal testen (RBT), pladeagglutinationstest)
R-nr. 9065 (ELISA)

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Veterinær Diagnostik, Serologi Laboratoriet

T. 3268 8600
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00